01.03.2016
UCHWAŁA NR XVII/130/15 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu osiedlu Święta Katarzyna
30.08.2015
Stanowisko RO w sprawie przeróbki hałdy w Siechnicach
29.01.2015
Rada Mieszkańców Siechnic zorganizowała spotkanie z przedstawicielami firmy "FENIKS".

Firma ta prowadzi na terenie miasta Siechnice prace rekultywacyjne, których celem jest usunięcie hałdy byłej huty "SIECHNICE". Podczas spotkania przedstawiciele firmy poinformują przybyłych o: technologii, zasadach eksploatacji składowiska oraz końcowych efektach ich prac. Po prezentacji firmy będzie możliwość osobistego kontaktu z jej przedstawicielami.

Spotkanie odbędzie się 4 LUTEGO 2015 roku, o godzinie 17.00, w siechnickim ratuszu (sala konferencyjna na III piętrze). Zapraszamy na to spotkanie także mieszkańców Świętej Katarzyny, przetwarzanie hałdy i związane z tym problemy są ważne także dla nas.
Sprawozdanie z sesji RO z dnia 9 grudnia 2014
Rada zajmowała się następującymi sprawami:
  1. Radna RM Elżbieta Rzewuska omówiła przebieg pierwszych sesji nowowybranej Rady Miasta. Najistotniejsze dla Świętej Katarzyny jest planowane przystąpienie do sporządzania nowego MPZP centrum miejscowości. RO powinna aktywnie włączyć się w te prace i opiniowanie projektu, szczególnie, że obszar projektu obejmuje teren na którym wskazane jest powstanie budynku Gimnazjum.
  2. W sesji uczestniczyło także kilku mieszkańców zainteresowanych pracą RO. Poruszono m.in. kwestię pobudzenia aktywności mieszkańców jako jedno z najważniejszych zadań RO w nowej kadencji.
29.06.2013
2 lipca 2013 o godz. 17.00 w GCK odbędzie się spotkanie mieszkańców ze Starostą i Burmistrzem. Głównym tematem spotkania jest kończący się remont ul Głównej i kwestie bezpieczeństwa ruchu oraz ruchu samochodów ciężarowych.
Sprawozdanie z sesji RO z dnia 8 maja 2012
Rada zajmowała się następującymi sprawami:
1. Na pytanie UM, pozytywnie zaopiniowano wniosek o lokalizacji tymczasowego punktu sprzedaży (straganu) przy ulicy Głównej z jednoczesnym zastrzeżeniem, że należy zaplanować i wykonać plac targowy (zgodnie z wcześniejszymi wnioskami RO).
2. Uchwalono przeznaczenie środków z "inicjatyw społecznych" na dokończenie zegara na wieży kościelnej (dwie tarcze) oraz wykonanie przy szkole podstawowej zadaszenia (antresoli) przeznaczonej na miejsce zabaw dla dzieci.
3. W najbliższym czasie delegacja RO spotka się z Burmistrzem w sprawie pilnego rozwiązania tragicznego stanu dróg utwardzonych w naszej miejscowości.
4. We współpracy z GCK zostanie opracowana koncepcja czerwcowego pikniku lub festynu.
5. Zmieniono termin sesji RO na drugi wtorek miesiąca.
Ruszyła budowa Słonecznej
Ruszyła wreszcie budowa ul. Słonecznej. Tempo prac nie jest oszałamiające ale nie pozostaje nic innego niż kibicować Wykonawcy...
05.09.2011
Uwagi do MPZP
Rada zgłosiła kilka uwag do propozycji MPZP w południowej części Świętej Katarzyny. Dotyczą one dopuszczenia zbyt wysokiej (do 14m) zabudowy dla budownictwa wielorodzinnego - zaproponowaliśmy 12m oraz braku określenia "współczynnika miejsc parkingowych" dla tej zabudowy. Zaproponowaliśmy także zwiększenie powierzchni nowego cmentarza kosztem proponowanego terenu na usługi.
26.03.2011
Będzie Słoneczna Udało się zapobiec kolejnemu "wypadnięciu z planu" budowy ulicy Słonecznej. Pomimo braku tej inwestycji w projekcie budżetu przedstawionym przez poprzedniego Burmistrza, dzięki konstruktywnemu podejściu Burmistrza Milana Uszaka i wsparciu Pań radnych E. Rzewuskiej i B. Grabarz inwestycja rozpocznie się w tym roku. Jest już prawomocne pozwolenie na budowę, przygotowywany jest przetarg.
09.03.2011
25.10.2009 odbyło się zebranie mieszkańców, gościem był Wójt Jerzy Fitek.
W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.
Poruszono następujące sprawy:
1. Radne E. Rzewuska i B. Grabarz przedstawiły informacje o swojej pracy w tym roku (szczegóły w wątku Rada Gminy).
2. Wójt przedstawił plany inwestycji w roku 2010 na terenie Świętej Katarzyny. Najważniejsze to:
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej (zakończenie 2011)
- wykonanie parkingu przy ZOZ
- kontynuacja remontu budynku ZOZ
- dokończenie remontu „starego” UG
- rozpoczęcie prac na ul. Lipowej
- rozpoczęcie rozbudowy przedszkola
- budowa budynków socjalnych przy ul. Bukowej
3. Głosy w dyskusji nad przedstawionym planem inwestycji i pytania związane ze stanem miejscowości:
- przedstawione inwestycje są w większości zadaniami przesuniętymi z lat poprzednich (np. Słoneczna, remont „starego” UG który powinien zakończyć się w tym roku) i są daleko niewystarczające w stosunku do potrzeb i oczekiwań mieszkańców,
- gmina w niewystarczający sposób nadzoruje zarówno realizowane inwestycje jak i realizację przez firmy usług (np. utrzymanie porządku na terenach gminnych),
- Wójt jednoznacznie zaprzeczył istnieniu planów sprzedaży terenu boiska obok UG jak i budynku ZOZ,
- Powiat rozpoczął prace projektowe remontu drogi Siechnice- Żerniki (ul. Główna, Żernicka). Wykonanie remontu to perspektywa roku 2013.
- odcinek WOW Siechnice- Żerniki najprawdopodobniej będzie realizowany z pewnym opóźnieniem (do 1 roku) w stosunku do odcinka Siechnice- Łany. Zwrócono uwagę, że może to spowodować znaczący wzrost ruchu samochodowego na ulicach Głównej i Żernickiej,
- zwrócono uwagę na konieczność rozpoczęcia przygotowań do przygotowania nowego cmentarza.
4. Przeniesienie siedziby władz gminy.
Wójt ponownie zapewnił zebranych, że przeniesienie nie odbije się negatywnie na rozwoju Świętej Katarzyny. Koszty budowy „ratusza” i infrastruktury towarzyszącej wyniosą ok. 16 mln złotych i będą rozłożone na ok. 10 lat. Do czasu wybudowania budynku administracyjnego wszystkie jednostki gminne pozostają w starych siedzibach. Odbyła się krótka dyskusja na temat zasadności przenosin. Zebranie trwało ok. 2,5 godziny. dyskusja na forum
26 marca 2009 Rada Gminy przegłosowała uchwałę XXV/188/09 pozytywnie opiniującą przeniesienie siedziby władz gminy do Siechnic. uchwały RG
21 października 2008 odbyło się wreszcie, po licznych monitach RO oraz liście protestacyjnym ponad 160 mieszkańców, spotkanie w sprawie ruchu drogowego na ulicach Głównej i Żernickiej. Efektem spotkania jest ustalenie kilku działań doraźnych (ograniczenia prędkości, godzin przejazdu dla samochodów ciężarowych) oraz określenie planów i możliwości co do remontu tych ulic oraz ich przebudowy. Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał się do przedstawienia na piśmie możliwych rozwiązań do 10.11.2008 -wraz z terminami wdrożenia. Trzymamy za słowo. Jak wielkim problemem jest duży ruch kołowy na tych ulicach nie trzeba chyba nikogo przekonywać, dość powiedzieć, że na dziennie przejeżdża tam ok. 5000 samochodów w tym ok. 500 ciężkich samochodów ciężarowych.
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZENIESIENIA SIEDZIBY GMINY DO SIECHNIC odbyły się one 21.09.2008 (niedziela), godz. 16:00 oraz 11.10.2008 (sobota), godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej UG. dodatkowe informacje
09.01.2008 – sesja RO
Uwagi RO do projektu zmian MPZP w centrum Świętej Katarzyny
Rada Osiedla zaprasza w dniu 16.12.2007 godz. 16.00 do klubu Tęcza na zebranie w sprawie projektu zmian w MPZP. Szczegóły na forum.
Na XIII sesji Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą MPZP w rejonie ulic Zacharzyckiej, Żernickiej i Bukowej. Nowy plan dopuszcza na tym terenie budownictowo jednorodzinne i wielorodzinne o wysokości kalenicy do 12 metrów ponad naturalny poziom terenu. Ostateczna wersja MPZP różni się od wersji złożonej przez Wójta obniżeniem dopuszczalnej wysokości budynków z 14 do 12 metrów (czyli praktycznie z 4 do 3 kondygnacji). Zmianę udało się wprowadzić dzięki Paniom radnym E. Rzewuskiej i B. Grabarz wspieranym przez Radę Osiedla i przekonaniu do naszych racji większości radnych Rady Gminy.
24.10.2007 - sesja RO
03.10.2007 – sesja RO
29.08.2007 – sesja RO
Opinia RO na temat "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Święta Katarzyna"
13.06 i 20.06.2007 – sesje RO
Spotkanie RO Święta Katarzyna i RM Siechnice
25.05.2007 – sesja RO
KONKURS FOTOGRAFICZNY z okazji 750 lecia Świętej Katarzyny Regulamin
KONKURS PLASTYCZNY z okazji 750 lecia Świętej Katarzyny Regulamin - UWAGA termin składania prac przedłużony
11.04.2007 - sesja RO
4-11.04.2007 - Wykonywano naprawę nawierzchni niektórych ulic. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag.
29.03.2007 - Przedstawiciele RO spotkali się z Wójtem w celu przedstawienia i omówienia planu działań Rady na najbliższy rok oraz uzgodnienia form współpracy.
24.03.2007 - Przegląd stanu ulic